Masters

Ana Rita Mendes

Treinadora

Beatriz Ranito

Treinadora

Tiago Fernandes

Treinador

Ana Rita Mendes

Atleta

Artur Pereira

Atleta

Elisabete Franco

Atleta

Filipe Luz

Atleta

Isabel Pereira

Atleta

Mário Neves

Atleta

Paulo Luz

Atleta

Rúben Coelho

Atleta

Vítor Cardoso

Atleta